Warunki

 

Ogólne warunki, stosuje si? do serwisu ?ci?gni?tego kontentu Multimedialnego (serwisu), który udost?pnia si? klientowi.

Przez zapisanie do serwisu, u?ytkownik w pe?ni i bezwarunkowo akceptuje Warunki dotycz?ce serwisu.
BINBIT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany w dowolnym czasie i bez wcze?niejszego powiadomienia, prezentacji konfiguracji i us?ug oraz wymaganych terminów i warunków dost?pu do lub korzystania z Us?ugi.

Rejestrowanie i /lub korzystanie z us?ug BINBIT (“Us?uga” lub “Us?ugi” w zale?no?ci od kontekstu), przypisuje u?ytkownikowi status ( “U?ytkownik”), i wyra?a pe?n? i bezwarunkow? akceptacj? przez U?ytkownika ka?dych ogólnych Warunków w wersji opublikowanej przez BINBIT na stronie WAP. Pe?noletno?? jest wymagana dla dost?pu do us?ug. W konsekwencji, u?ytkownik musi dok?adnie przeczyta? ogólne warunki, i korzystanie w serwisu BINBIT oznacza milcz?ce wyra?enie zgody na te Warunki, przy za?o?eniu, ?e BINBIT nie ponosi odpowiedzialno?ci za korzystanie z us?ugi, która jest w pe?ni ponoszona za U?ytkownika.

WST?P
Serwis daje u?ytkownikowi mo?liwo?? ?ci?gni?cia mobilnej tre?ci, takiej jak dzwonki, tapety, gry, animacje, true tones, etc. („?ci?galny” albo „?ci?gnij” tre??). PO zapisaniu i poprawnej op?acie, b?dziesz mia? mo?liwo?? ?ci?gni?cia wybranego kontentu, do kompatybilnych bezprzewodowych urz?dze? lub innych urz?dze?, niektóre do ?ci?gni?cia poprzez Serwis.

Ponadto, firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków, w ca?o?ci lub w cz??ci, w dowolnym czasie uznanym za koniecznym. Zmiany w tych warunkach b?dzie skuteczna, gdy stosuje si? na stronach WAP. Korzystanie z tej us?ugi, abonament do naszych planów abonamentowych i / lub prowadzenie istniej?cego abonamentu, b?d? manifestowa? akceptacj? zmian do niniejszego regulaminu, jak równie? stanowi zgod? na zwi?zanie umow?.

1. – DOST?P DO SERWISU
Aby u?ywa? serwisu, musisz posiada? aktywn? komunikacj? mobiln? u swojego dostawcy telefonii komórkowej, lub musisz posiada? aktywn? komunikacj? mobiln? dla której BINBIT dostarcza swój serwis. Dodatkowo musisz posiada? ca?y niezb?dny sprz?t niezb?dny do po??czenia do Serwisu, w??czaj?c w to, ale nie limituj?c do, mobilnych telefonów albo innych urz?dze? mobilnych, które s? w stanie i maj? mo?liwo?? u?ycia po??czenia z Serwisem. Jako u?ytkownik jeste? odpowiedzialny za zapewnienie si? ?e w ?aden sposób Twój telefon albo/i oprogramowanie nie wp?ywa na dzia?anie BINBIT. Jakiekolwiek urz?dzenie albo oprogramowanie powoduj?ce interferencje powinno by? od??czone od Serwisu natychmiastowo, a Firma ma prawo do natychmiastowego zerwa? t? Umow?.

Je?li jakiekolwiek uaktualnienia lub w podobnych sytuacjach jak utrzymanie do us?ugi wymaga zmiany sprz?tu lub oprogramowania, nale?y dokona? tych zmian na w?asny koszt. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie nowe lub dodatkowe funkcje, które rozszerzaj? obecn? Us?ug?, w tym wydaniu nowych produktów i us?ug (nowe tre?ci), podlega warunkom niniejszej Umowy.

I. WYMAGANIA WIEKOWE SERWISU
Pe?noletno?? jest obowi?zkowa w dost?pie do serwisu. Je?eli u?ytkownik jest niepe?noletni? osob?, on/ona b?dzie wymaga?a zgody rodziców albo od opiekuna do rejestracji. Je?eli obowi?zuj?ce prawo zabrania Ci korzystania z naszego Serwisu z powodu Twojego wieku, wtedy nie mo?esz korzysta? z Serwisu.

BINBIT jest spo?eczno?ci? daj?c? swoim cz?onkom korzy?ci z bycia cz?onkiem. Pozwala Ci to na ?ci?ganie kontentu z prywatnego katalogu z prawami zastrze?onymi dla Binbit, gdzie Ty/ U?ytkownik albo Prenumerator mo?e znale?? obrazy, animacje, wiadomo?ci, horoskopy, dzwonki, true tones, gry oraz inny kontent.

BINBIT dostarcza ?ci?galny, rozrywkowy mobilny kontent, taki jak dzwonki, gry, animacje, obrazy, wiadomo?ci i inne informacje przez Internet, SMS oraz WAP, i inne ?rodki mobilnego dostarczania tre?ci do niektórych kompatybilnych urz?dze? przeno?nych. Potwierdzasz i zgadzasz si?, ?e Serwis jest tylko dla Twojego osobistego u?ytkowania na urz?dzeniu u?ytym do ?ci?gni?cia albo podczas procesu rejestracji. Zgadzasz si?, ?e nie mo?esz transmitowa?, rozg?asza?, wysy?a? do ?adnego komputera albo u?ytkownika mobilnego, tworzy? dzie? pochodnych albo wykorzystywa? w celach komercyjnych Serwisu, w??czaj?c, ale nie ograniczaj?c si? do ?ci?gania. U?ytkownik nie mo?e lub próbowa? omin?? (lub w inny sposób uprawniony, zach?ca? i wspiera? starania innych do) , rozszyfrowa?, z?ama? lub w inny sposób zmienia? lub zak?óca? Serwisu, w tym, ale nie ograniczone do, pobrania (s). Niezastosowanie si? mo?e ponie?? w kilku sprawach karnych i gospodarczych zobowi?za? w zamian za szkody wyrz?dzone BINBIT. Prosz? pami?ta?, ?e Serwis BINBIT’u nie jest kompatybilny ze wszystkimi dost?pnymi telefonami komórkowymi. Prosimy o sprawdzenie szczegó?ów dotycz?cych kontentu dost?pnego na okre?lone telefony komórkowe.

II.ZAKO?CZENIE I REZYGNACJA Z US?UG

Uko?czenie procesu rejestracji, pozwala BINBIT pobiera? odpowiednie op?aty z rachunku za telefon komórkowy. Po wybraniu op?aty miesi?cznej, zezwalasz na dalsze rozliczanie ka?dego miesi?ca, a? do anulowania subskrypcji. W przypadku zmiany danych rozliczeniowych (np. nowy numer telefonu komórkowego), nale?y zaktualizowa? te informacje w BINBIT, przez e-mail lub numer 8662349966. W przypadku przeniesienia do nowego operatora, nale?y zrezygnowa? wysy?aj?c s?owo kluczowe, wys?a? wiadomo?? tekstow? na odpowiedni numer, i ponownie zapisa? si? w ka?dej chwili z nowym operatorem. Je?li anulowa?e? konto lub abonament z jakiegokolwiek powodu, firma nie zwraca ?adnej z op?at wnoszonych do tej daty.

III.TWOJA REJESTRACJA I KONTO

Abonent lub U?ytkownik zobowi?zuje si? korzysta? z Serwisu wy??cznie w Polsce. Ty, (rozumiany jako u?ytkownik / klient lub abonent) zgadzasz si? zapewni? aktualne, pe?ne i dok?adne dane rejestracyjne (dane osobowe) podane w czasie rejestracji, i ?e b?dziesz aktualizowa? dane rejestracyjne jako niezb?dne do zapewnienia ich aktualnych, kompletnych i dok?adnych poprzez WAP stron? BINBIT. BINBIT b?dzie wykorzystywa? dane rejestracji subskrybenta zgodnie z jej polityk? prywatno?ci. Zapoznaj si? z warunkami Polityki Prywatno?ci przed zako?czeniem procesu rejestracji lub próby u?ycia i dost?pu do Serwisów.

IV.TWOJA ODPOWIEDZIALNO?? I POTWIERDZENIE
Jeste? w pe?ni odpowiedzialny za wszystkie czynno?ci wykonywane w ramach has?a lub konta (PIN) lub za po?rednictwem abonamentu. Odpowiedzialno?? ta obejmuje, ale nie ogranicza si? do tego, odpowiedzialno?? za wszelkie op?aty za korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek produktów i us?ug udost?pnionych za po?rednictwem Internetu, WAP lub SMS. U?ytkownik zgadza si? niezw?ocznie powiadomi? nasz? firm? w przypadku, gdy jest ?wiadomy, lub podejrzewa nieuprawnionego u?ycia has?a, nazwy u?ytkownika lub us?ugi subskrypcji lub innego naruszenia bezpiecze?stwa i upewnienia wylogowania si? ka?dorazowo z Serwisu. BINBIT nie mo?e i nie b?dzie ponosi

odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty lub szkody wynikaj?ce z nieprzestrzegania Regulaminu tutaj okre?lonego. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e wszystkie obowi?zki ci??a na Tobie w ramach u?ytku osobistego konta i / lub Serwisu.

V.PRAWA W?ASNO?CI FIRMY
Ca?y konent, w tym, ale nie ograniczaj? si? do tekstu, oprogramowania, muzyki, d?wi?ku, zdj?cia, grafiki, wideo, prezentacji i / lub licencjonowane za po?rednictwem Serwisu, s? chronione prawem w?asno?ci intelektualnej lub innych praw w?asno?ci i praw z mocy posiadanych licencji przez firm?. U?ytkownikowi nie wolno korzysta? z tych materia?ów i informacji, tylko w sposób wyra?nie dopuszczone przez firm?, i nie mo?e kopiowa?, reprodukowa?, przekazywa?, rozpowszechnia?, ani tworzy? dzie? pochodnych takich tre?ci lub informacji bez pisemnej zgody Spó?ki. Korzystanie z Serwisu dla abonenta jest wy??cznie do celów rozrywkowych.

VI.PROMOCJE I LINKI FIRM TRZECICH
BINBIT i jego partnerzy biznesowi mog? prezentowa? reklamy i materia?y promocyjne na i lub za po?rednictwem Serwisu. Twój udzia? w ka?dym wydarzeniu promocyjnym BINBIT, podlega warunkom zwi?zanych z tym wydarzeniem. Wszelka korespondencja i dzia?ania biznesowe, lub udzia? w promocjach, firm trzecich reklamodawców przez lub na us?ugi, w tym p?atno?ci i dostawy towarów lub ?wiadczenia us?ug zwi?zanych oraz wszelkich innych warunków, warunków, gwarancji i danych zwi?zanych z tymi dzia?aniami maj? wy??cznie pomi?dzy Tob? a firmami trzecimi. Zgadzasz si?, ?e ani BINBIT ani jej filie, agenci i partnerzy biznesowi, nie b?dzie ponosi? odpowiedzialno?ci, bezpo?rednio lub po?rednio, za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich dzia?a? lub w wyniku obecno?ci takich firm trzecich na Serwisie. Nale?y pami?ta?, ?e abonent powinien kierowa? wszelkie w?tpliwo?ci bezpo?rednio do administratorów tych stron i linków zewn?trznych.

VII.PRYWATNO?? I BEZPIECZE?STWO
BINBIT jest zobowi?zana do zachowania prywatno?ci i bezpiecze?stwa Pa?stwa informacji osobistych (Personalne Informacje). W ramach naszego zaanga?owania dla Ciebie, stworzyli?my niniejsz? Polityk? Prywatno?ci, aby? by? ?wiadomy naszych praktyk gromadzenia informacji i sposobów, w jaki u?ywamy informacje, które otrzymujemy. Upewniamy si?, ?e prywatno?? jest chroniona czasu korzystania z naszych us?ug, jednak w celu przetwarzania zamówie? potrzebujemy od was przekazania nam pewnych danych osobowych. Aby upewni? si?, ?e korzystasz bezpiecznie z naszych us?ug, musisz wiedzie? jakich informacji potrzebujemy i jak upewniamy si?, ?e informacje te s? chronione. Chcemy by? móg? nacieszy? si? swoim do?wiadczeniem ze stron? WAP BINBIT.

Ponadto, informacje te mog? obejmowa? w szczególno?ci informacje kontaktowe (takie jak imi? i nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego i adres) i pewne informacje rozliczeniowe, jak nowy numer telefonu komórkowego lub zmiany operatora, na wszelki wypadek.

B?dziemy zbiera? tylko informacje, które uwa?amy za konieczne dla naszych interesów biznesowych, takich jak marketing, poprawy naszych produktów, zaspokajanie potrzeb klientów, a mamy pewno??, ?e poufne informacje pozostaj? chronione zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami. Dodatkowo, b?dziemy utrzymywa? procedury w celu zapewnienia, ?e zbierane dane osobowe s? za Twoj? zgod?, i ?e chronione w sposób zgodny z Polityk? Prywatno?ci i wszystkich obowi?zuj?cych przepisów prawa.

Informacje osobiste: BINBIT, oddzia?y, filie lub agenci, odbieraj? i przechowuj? informacje specyficzne dla u?ytkownika mog? dostarczy? do nas lub w Twoim imieniu. Dane osobowe gromadzone przez BINBIT mog? obejmowa? imi? i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, telefon i model oraz adres e-mail. Dane osobowe s? wykorzystywane, aby pozosta? w kontakcie z tob?, dostarcza? produkty i us?ugi, które zamówi?e?, reagowa? na pro?by, zapewnia? wi?ksze bezpiecze?stwo, aktualizowa? nasze oferty produktów, popraw? tre?ci i do?wiadczenia u?ytkownika z naszymi us?ugami, a dla nie zapisanego u?ytkownika badania i studia, reklama, marketing, promocje i pokrewne cele. Wszystkie dane personale zgodnie z t? Polityk? Prywatno?ci, zostanie utrzymane w tajemnicy przez firm?.

Odwiedzaj?c nasz? witryn? WAP, wyra?asz zgod? na warunki niniejszej polityki prywatno?ci. Osoby niepe?noletnie mog? korzysta? z serwisu za zgod? rodzica lub opiekuna. Zastrzegamy sobie prawo, wed?ug w?asnego uznania, do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Polityki Prywatno?ci w dowolnym momencie. Prosz? sprawdzi? nasz? witryn? w poszukiwaniu aktualizacji.
W przypadku dodatkowych pyta? po przeczytaniu polityki prywatno?ci, i je?li chcesz przes?a? nam swoj? opini?, prosimy o e-mail na supportpl@binbit.com. Niniejsza Polityka Prywatno?ci dotyczy wszystkich danych osobowych przedstawionych BINBIT do u?ytku z lub w zwi?zku z jej us?ug.

VIII.ODSZKODOWANIE
Zgadzasz si?, ?e nie pozwolisz aby inni zapisali si? do Serwisu, prócz Twojej nazwy u?ytkownika i has?a, ?e ponosisz wy??czn? odpowiedzialno?? za wszelkie zobowi?zania, które zaci?gniesz. W zwi?zku z tym zgadzasz si? uwolni?, chroni? i zabezpiecza? BINBIT, jego partnerów, filie oraz podmioty stowarzyszone, dyrektorów, akcjonariuszy, kontrahentów, agentów, pracowników, licencjodawców i przypisujesz sobie wszelkie zobowi?zania, roszczenia, szkody, koszty i wydatki (w tym kosztów obs?ugi prawnej i koszty) powsta?e w wyniku lub w zwi?zku z: (a) korzystania z WAP i jego us?ug, (b) naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszej Umowy, (c) naruszenia lub domniemanego naruszenia praw autorskich, znakami towarowymi zastrze?onymi lub innych praw osób trzecich, oraz (d) naruszenia przez U?ytkownika swoich o?wiadcze? i gwarancji okre?lonych w niniejszym dokumencie. Prosimy powiadomi? firm? o wszelkich, najmniejszych problemach, podczas korzystania z Us?ugi, albo przez e-mail supportpl@binbit.com.

IX.WARUNKI GWARANCJI
U?ytkownik rozumie i zgadza si?, ?e korzystanie z tej us?ugi, w tym, ale nie ograniczaj?c si? do dowolnego pobierania pliku (s) lub korzysta? z tre?ci, i robi to wy??cznie na w?asne ryzyko, i ?e b?dzie w pe?ni odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia urz?dzenia mobilnego lub straty danych, które mog? wynika? z korzystania lub pobierania. Zgadzasz si?, ?e us?uga ?wiadczona jest na zasadzie “tak jak jest” i “jak dost?pne”, chyba ?e zaznaczono inaczej w umowie. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e BINBIT nie ponosi odpowiedzialno?ci do Ciebie lub osoby trzeciej, za zmiany, zawieszenia, umorzenia, do przerwania lub zako?czenia us?ugi lub jakiejkolwiek jego cz??ci. My zrzekamy si? wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyra?nych lub dorozumianych, w tym, lecz nie ograniczaj?c si? do domniemanych gwarancji przydatno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego celu oraz nienaruszalno?ci. Firma nie udziela ?adnych gwarancji, ?e us?uga b?dzie spe?nia? wymagania, czy satysfakcji, lub ?e us?uga b?dzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna i wolna od b??dów. Na porady lub informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od nas lub za po?rednictwem naszych us?ug b?d? tworzy? ?adnych gwarancji nie zosta?y wyra?nie w niniejszym dokumencie. Nie mo?na powo?ywa? si? na takie informacje lub porady. Uwaga do jurysdykcji stopniu nie pozwalaj? na wy??czenie pewnych gwarancji, niektóre z powy?szych wykucze? mog? nie mie? zastosowania do Ciebie.

Je?li chodzi o tre??, mo?na zrozumie?, ?e tre?? jest wy??cznie od osoby, od której pochodz? takie tre?ci, o ile nie zaznaczono inaczej, BINBIT nie kontroluje tre?ci publikowanych przez osoby trzecie lub innego abonenta lub udost?pniane za pomoc? us?ugi i nie gwarantuje dok?adno?ci, dost?pno?ci, integralno?ci ani jako?ci zawarto?ci. BINBIT nie odpowiada w ?aden sposób za tre?ci, w tym, ale nie ograniczone do, b??dów lub braków w jakiejkolwiek tre?ci lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z umieszczonych tam tre?ci, inaczej przekazywane za po?rednictwem lub udost?pniane za pomoc? us?ugi. W?asno?? intelektualna, w tym tre?ci i znaków towarowych, mog? by? w posiadaniu osoby trzeciej, w takich przypadkach wszystkie takie w?asno?? intelektualna jest w?asno?ci? jego odpowiedniego w?a?ciciela.

X.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI
W ?adnym przypadku BINBIT nie b?dzie ponosi? odpowiedzialno?ci przed Pa?stwem w ramach niniejszej umowy za po?rednie, specjalne, przypadkowe, karne lub wynikowe, w tym utrat? informacji lub materia?ów, dowolnego rodzaju, utrat? zysków, utrat? pracy lub innych szkód ekonomicznych i uszkodzenia mienia prywatnego i / lub publicznego, w zwi?zku z, wynikaj?ce z, lub w wyniku us?ug udost?pnianych na przegl?darki WAP BINBIT w systemach technicznych, lub naruszenia jakichkolwiek gwarancji lub innych warunków niniejszej Umowy. Ograniczenia te maj? zastosowanie niezale?nie od tego, czy strona odpowiedzialna za rzekome odpowiedzialno?ci radzi?, mia? inne powody, by wiedzie?, czy rzeczywi?cie wiedzia? o mo?liwo?ci wyst?pienia takich szkód. Ca?a odpowiedzialno?? BINBIT dla wszelkich roszcze? lub w?tpliwo?ci dotycz?ce jej wydajno?ci lub braku wydajno?ci w zwi?zku z niniejsz? Umow? lub w imieniu stron w d??eniu do zawarcia niniejszej Umowy w ramach ka?dej teorii prawa, czy umowy, czynu niedozwolonego, naruszenie domniemanych obowi?zków musi by? ograniczona do kwoty pobieranej za dzwonki, loga lub inne produkty.

XI.TRADEMARKS
Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy domen, has?a, logo i inne materia?y, które pojawiaj? si? na lub w zwi?zku z tym, s? w?asno?ci? BINBIT i / lub jej partnerów, spó?ek zale?nych, agentów, wspó?pracowników i / lub licencjodawców. U?ytkownik nie mo?e kopiowa?, wy?wietla? lub u?ywa? tych znaków bez pisemnej zgody BINBIT. O ile strona trzecia twierdzi, swoje prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej lub sloganu posiadanych przez osob? trzeci?, BINBIT podejmie odpowiednie dzia?ania, aby utrzyma? sytuacj? w odpowiednim porz?dku.