Polityka Prywatno?ci

 

Binbit Factory S.L. (dla siebie i na rzecz swoich spó?ek zale?nych i stowarzyszonych, zwanych “BINBIT”) z adresem do korespondencji supportpl@binbit.com, jest odpowiedzialna za zarz?dzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z niniejsz? polityk? prywatno?ci. BINBIT zobowi?zuje si? do poszanowania i ochrony prywatno?ci danych wszystkich u?ytkowników.
W BINBIT cenimy sobie Twoje zaufanie I chcemy by? zrozumia? jak strze?emy, zbieramy, I u?ywamy oraz ujawniamy wszystkie Twoje dane osobowe, które nam udost?pniasz.
To o?wiadczenie Polityki Prywatno?ci odnosi si? do prywatno?ci danych, które otrzymujemy za ka?dym razem gdy korzystasz z naszych us?ug. Chcemy mie? pewno??, ?e Ty o tym wiesz, ?e zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które s? informacjami, dzi?ki którym osoba mo?e by? zidentyfikowana.

INFORMACJE OSOBISTE KTÓRE ZBIERAMY
Informacje osobiste które zbieramy korzystaj?c z serwisu BINBIT mog? zawiera? dane takie jak numer telefonu komórkowego, (zwane dalej “dane osobowe” i / lub “osobowe”) albo ka?d? inn? informacj? któr? mo?emy gromadzi? za zgod? u?ytkownika lub dozwolon? przez prawo.

CEL ZBIERANIA INFORMACJ OSOBITEJ

 • Dane osobowe w posiadaniu BINBIT b?d? u?ywane do:
 • Transakcji podczas u?ywania serwisu BINBIT
 • ?wiadczenia us?ug
 • Zarz?dzania naszym biznesem
 • W Celu wype?nienia zobowi?za?
 • Oceny jako?ci serwisu
 • Analizy wewn?trznej obs?ugi

NAWIGACJA I COOKIES
Podczas przegl?dania naszych stron, my zbieramy automatycznie pewne informacje techniczne o Twoich wizytach, rodzaju przegl?darki, któr? u?ywasz, czy adres IP, nag?ówki, pliki które zamówi?e? w domenie czy nazw? kraju z którego zamówi?e? informacje. U?ywamy tych informacji technicznych do poprawy dzia?ania naszych stron, by zrozumie? naszych odwiedzaj?cy, jak korzystaj? z naszej strony i jak poprawi? stron? aby? by? zadowolony z korzystania z niej. Jako cz??? naszego wysi?ku by chroni? Ci? przed kradzie??, ta informacja tak?e jest u?ywana przy rozpoznawaniu kim jeste? podczas dost?pu do naszej strony.

Niektóre nasze strony mog? zawiera? “cookies”, albo informacje, które s? wysy?ane do Twojej przegl?darki I przechowywane na komputerze. Przeznaczenie tych „cookies” jest by pozwoli? naszym serwerom rozpoznanie Ciebie jako klienta powracaj?cego, je?eli u?yjesz tego samego komputera i przegl?darki. W takim wypadku nie otrzymasz ?adnych „cookies”, mo?esz ustawi? swoj? przegl?dark? aby nie otrzymywa? „cookies” albo tak aby otrzymywa? o tym powiadomienie ale wtedy mo?esz nie by? zdolny do u?ycia wszystkich funkcji na stronie.

Korzystanie z plików „cookie” przez Sieci, Handlowców i Us?ugodawców, nie s? obj?te nasz? Polityk? Prywatno?ci. Nie mamy dost?pu ani kontroli nad tymi „cookies”. Sieci, Merchants i Us?ugodawcy mog? wykorzystywa? cookies ID sesji, aby u?atwi? poruszanie si? po naszej witrynie.

OCHRONA WIEKU DZIECI
BINBIT nie b?dzie zbiera? ?adnych informacji od dzieci poni?ej 18 roku ?ycia bez zgody rodziców lub opiekuna. U?ytkownicy BINBIT musz? by? w wieku 18 lat, inaczej, musz? wstrzyma? si? od u?ywania serwisu. Tak?e wszyscy u?ytkownicy naszych serwisów musz? by? prawnymi w?a?cicielami telefonu komórkowego oraz linii telefonicznej. Przez u?ywanie naszych serwisów BINBIT, u?ytkownik wyra?a pe?n?, bezwarunkow? akceptacj? dla ka?dego z o?wiadczenia Warunków oraz Polityki Prywatno?ci reguluj?cych serwisy BINBIT.

MO?LIWO?? SKORZYSTANIA Z PRAW ARCO (DOST?P,SPROSTOWANIE,ODWO?ANIE SPRZECIE)
BINBIT zobowi?zuje si? do zapewnienia, ?e ??informacje, które otrzymujemy i korzystamy s? u?yte w zamierzonym cel.
Mo?esz sprawdza?, poprwia?, skasowa? i sprzeciwi? si? wykorzystaniu Twoich danych osobowych przez wys??nie do nas pisemnej pro?by do dzia?u Opieki Klienta od Poniedzia?ku do Pi?tku w godzinach 9-19, zawieraj?c? nastepuj?ce informacje:

Imi? I Nazwisko

 • Adres email do komunikacji
 • Dokumenty potwierdzaj?ce to?samo?? albo upowa?nienie
 • Opis danych osobowych, na których chcesz skorzysta? z prawa ARCO.
 • Ka?dy inny element pozwalaj?cy na identyfikacj? danych osobowych i ??dania.

Odpowiemy na Twoje ??danie w ci?gu trzydziestu (30) dni od daty wys?ania pro?by. Mo?esz nam pomóc i otrzyma? dok?adny raport ze zmian lub modyfikacji Twoich danych osobowych. Jednocze?nie uwa?a si?, ?e wszyscy u?ytkownicy us?ug BINBIT zezwalaj? na u?ywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym o?wiadczeniem Polityka prywatno?ci, chyba ?e poinformuj? inaczej.

INFORMACJA O ZMIANACH W POLITYCE PRYWATNO?CI
W BINBIT, zaufanie w prywatno?? to jedne z najwa?niejszych kapita?ów. Nieprzerwanie pracujemy by chroni? prywatno?? naszych klientów i nieprzerwanie zmieniamy nasz? Polityk? Prywatno?ci. BINBIT jednak rezerwuje sobie prawo do zmiany Polityki Prywatno?ci w ka?dej chwili.
Ta strona zawsze b?dzie zawiera? najaktualniejsz? Polityk? Prywatno?ci. Je?eli zdecydujemy si? na jej zmian?, pojawi si? ona na naszej stronie domowej, oraz wsz?dzie gdzie uwa?amy to za stosowne, w celu poinformowanie Ciebie o tym jakie dane zbieramy, jak je u?ywamy, i w jakich warunkach je ujawniamy.

WI?CEJ INFORMACJI ALABO PYTA?
Je?eli masz wi?cej pyta? o nasz? Polityk? Prywatno?ci albo to jak przechowujemy Twoje informacje osobiste, mo?esz napisa? do nas e-email na supportpl@binbit.com, zadzwoni? na 0-0-800-141-0188 oraz listownie na adres: BINBIT POLAND, ul. W?.Broniewskiego 26/19, 01-771 Warszawa, Polska. Obs?uga tylko w j?zyku angielskim. Podczas korzystania z us?ugi, u?ytkownik wyra?a zgod? i upowa?nia BINBIT i jego wspólników, wspó?pracowników, przedstawicieli i filie do zarz?dzania, wykorzystania i przekazywania jego / jej prywatnych informacji do stworzenia bazy danych, która b?dzie zawsze w?asno?ci? BINBIT i nie b?dzie ona mog?a by? u?ywana w ka?dej sprawie która jest sprzeczna z obowi?zuj?cymi przepisami.

U?ytkownik niniejszym gwarantuje prawdziwo?ci, dok?adno?ci, wa?no?ci i wiarygodno?ci jego / jej danych osobowych.

Wszystkie dane dotycz?ce u?ytkownika osobowych zgodnie z t? polityk?, b?d? poufne w BINBIT.

BINBIT stworzy? wiele  poziomów zabezpiecze? wymaganych prawem do ochrony danych osobowych u?ytkownika, i ma zainstalowane wszystkie dost?pne ?rodki techniczne i ?rodki w jej dyspozycji, aby zapobiec utracie, niew?a?ciwym u?ywaniem, zmian?, nieuprawnionym dost?pem i rabunku Danych Osobowych z  BINBIT. Niemniej jednak, U?ytkownik musi by? ?wiadomy, ?e ?rodki bezpiecze?stwa w Internecie mog? by? naruszone.