Nasze serwisy

 

Multimedia

Aby do??czy? do spo?eczno?ci, musisz sta? si? Cz?onkiem, Cz?onkostwo zobowi?zuje do uiszczania op?aty tygodniowej. Cz?onkostwo daje Ci okre?lon? ilo?? punktów do których u?ycia dostajesz prawo podczas rejestracji, przez WAP, WEB albo wysy?aj?c komend? aktywuj?c? na wybrany numer.